Fastighetsägare går samman mot förslag att bygga flervåningshus i Sandvik

posted in: PERSNÄSNYTT | 0
Exploatörens förslag till byggnation vid Norra Långgatan i Sandvik sett från Stenhuggarvägen. Källa: Ölandsbladet

 

Just nu pågår detaljplanearbete för fastigheten Stenninge 2:10 i Sandvik. I folkmun kallad ”gamla ICA Trossen-tomten”.
En exploatör har inkommit med ett förslag att bland annat uppföra två stora flervåningshus för bostadsrätter på denna fastighet.
Sandviksborna är nu oroliga för att ytterligare ett stort byggnadskomplex uppförs i Sandvik som inte alls är anpassat till den befintliga miljön, såsom skedde när dåvarande Samhällsbyggnadsnämnden 2018 beslutade om bygglov till den kritiserade byggnaden som uppfördes bakom Hamnkrogen i Sandvik.

Därför har ett 50-tal fastighetsägare och boende i byn gått samman och gjort en skrivelse till Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Syftet med skrivelsen är att på ett konstruktivt sätt bidra till ett bra beslutsunderlag så att kommunens miljö- och byggnadsnämnd kan fatta ett väl underbyggt och genomtänkt planbeslut, som de boende skriver. Ett planbeslut i samklang med kommunens översiktsplan där ny bebyggelse bör anpassas till miljön. Ett planbeslut som tar hänsyn till Sandviks speciella karaktär, kulturmiljö och historia.

I kommunens planbesked för Stenninge 2:10 skriver kommunen följande: ”Bostadsrättslägenheter är inte vanligt förekommande på orten men med en försiktig hantering kan en mindre exploatering vara godtagbar.” Exploatörens förslag till bebyggelse på Stenninge 2:10 kan, enligt sandviksborna, med bästa vilja i världen varken betecknas som försiktig eller mindre.
Skrivelsen lyfter vidare bland annat fram att exploatörens förslag är anpassat för en stadsmiljö och att detaljplanen för Stenninge 2:10 endast bör tillåta småhus. Omsorgen om de skönhets- och kulturvärden som gjort Sandvik till Ölands vackraste kustby måste rimligen väga tyngre än att maximera byggvolymen på enskilda fastigheter, anser sandviksborna.

I skrivelsen uttrycks en förväntan att kommunens politiker delar denna uppfattning och lever upp till kommunens vision:
Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något vi är stolta över. Nu och för framtiden.

 

 

Här kan du läsa Sandviksbornas skrivelse till politikerna i sin helhet:

Länk till skrivelse till politikerna i Miljö- och byggnadsnämnden, Borgholms kommun

 

Här kan du se exploatörens förslag till byggnation:

Länk till ritningar från exploatören – ”Stenninge 2:10 – Sandvik – Nybyggnad av havsnära bostadsrätter”