Södra Holm i Persnäs sockenI Persnäs socken finns, liksom på övriga Öland, mycket gott om fågel. En stor mängd lämpliga fågellokaler gör också att förekomsten av arter här är god. Vid östra kusten finns grunda vikar, där hägrar, gäss, änder och måsar trivs bra. Innanför dessa utbreder sig vidsträckta strandängar, där olika vadare kan finna föda och häckningsplatser. Alvarets vätar passar sig bra för flera vadare och måsfåglar.

I socknens lövskogsmarker och ängar möter man alla upptänkliga
sångare, trastar och flugsnappare. Duvor och ugglor häckar i gamla ihåliga trädstammar och likaså flera arter av hackspettar. Många främmande fågelarter besöker också främst kustlokalerna under vår- och höstflyttning.
Du som är amatör på fåglar – eller kanske bara gillar att vistas i naturen – kan hitta något att lära här!

FÅGLAR I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD
Fågellfaunan är emellertid inte statisk. Genom förändringar i landskapet ändras också fåglarnas livsbetingelser. Andra jordbruksmetoder, nya typer av grödor och förändrat betestryck påverkar fågelvärlden mer än vi till en början anar. Vissa arter minskar i antal eller kanske rent av försvinner, andra kommer i stället. Det finns inom socknens gränser flera exempel på sådana beståndsändringar.
Läs om den speciella halsbandsflugsnapparen i Lilla Horn här!

PERSNÄS FÖR ORNITOLOGER OCH BOTANISTER
Socknens fågelområden är både kända och uppskattade. Det märks på alla de ornitologer och andra naturvänner som besöker lokalerna. Ibland är det gott om bilar vid parkeringarna vid Södviken och både vid Knisa mosse och i Lilla Horns lövängar är strömmen av fågelskådare och botanister synnerligen livlig under vår och försommar.
Här hittar du fågellokalerna och vägbeskrivning till dessa!
Här hittar du mer att läsa om intressanta iakttagelser i fågelriket!